விவசாயிகளுக்கான நபார்டு வங்கியின் கடன் திட்டம்: என்னென்ன?

Poonguzhali R
Poonguzhali R

விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கான தேசிய வங்கி என்பது இந்தியாவில் ஒரு மேம்பாட்டு நிதி அமைப்பாக இருக்கிறது. இது விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற நிறுவனங்களுக்கான திட்டமிடல், கொள்கை மற்றும் செயல்பாடுகள் போன்ற கடன் செயல்களை நிர்வகிக்கிறது. நபார்டு-ஆனது. விவசாயம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டிற்கான நிதி வழங்கும் ஒரு வங்கியாக இருக்கிறது. அத்தகைய வங்கியில் விவசாயிகள் என்னென்ன கடன்களை பெறலாம் என்பதைக் குறித்து இப்பதிவில் பார்க்கலாம்.

நபார்டு திட்டத்தின் அம்சங்கள்

 • நிதியளிப்பது அல்லது மறுநிதியளிப்பு மூலம் விவசாயத்திற்கு ஆதரவு வழங்குதல்.
 • கிராமப்புறங்களில் நல்ல உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல்.
 • மாவட்ட அளவில் கடன் திட்டங்களை தயாரித்தல்.
 • வங்கித் துறையின் கடன் இலக்குகளை அடைவதில் வழிகாட்டுதல்.
 • பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள் (RRBs) மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளை மேற்பார்வை செய்தல்.
 • கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கான புதிய திட்டங்களை வடிவமைத்தல்.
 • அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல்.
 • கைவினை கலைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல்.

நபார்டின் செயல்பாடுகள்

 • கிராமப்புற இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கான நிதி சேவைகளை வழங்குதல்.
 • விவசாயத்திற்கான நிதி திட்டங்களை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல்.
 • கிராமப்புற நிதி நிறுவனங்களுக்கான கொள்கை உருவாக்கம் செய்தல்.
 • நியமிக்கப்பட்ட உணவுப் பூங்காக்களில் உணவு பதப்படுத்தும் பிரிவுகளை மேம்படுத்த நபார்டு நிதி சேவைகளை வழங்குகிறது.
 • இது சேமிப்புக் கிடங்கு மற்றும் குளிர் சேமிப்பு உள்கட்டமைப்புக்கு லெண்டிக் சேவைகளை வழங்குகிறது.
 • நபார்ட் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு குறுகிய கால மற்றும் பதிவு-கால மறுநிதி சேவைகளை வழங்குகிறது. அதோடு, வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூட்டுறவுக்கு நேரடி மறுநிதி சேவைகளையும் வழங்குகிறது.
 • சந்தைப்படுத்தல் போன்ற கூட்டமைப்புகளுக்கு கடன் வசதிகளையும் வழங்கியது
 • நீண்ட கால நீர்ப்பாசன அமைப்பு மற்றும் கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதிகளை வழங்குவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றது.
 • இந்தத் திட்டம் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் தேவையான இயந்திரங்களை, முக்கியமாக டிராக்டர்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. நபார்டு மதிப்பில் சுமார் 30% டிராக்டர் மானியமாகவும், 100% மற்ற டிராக்ஸ்போர்ட் இயந்திரங்களுக்கும் வழங்குகிறது.

நபார்டு வங்கியின்-கீழ் ஸ்பான்சர் செய்யப்படும் திட்டங்கள்

 • உணவுப் பூங்காக்களுக்கான கடன்கள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட உணவுப் பூங்காக்களில் உணவு பதப்படுத்தும் அலகுகள்
 • கிடங்குகள், குளிர்பதன சேமிப்பு மற்றும் குளிர் சங்கிலி உள்கட்டமைப்புக்கான கடன்கள்
 • சந்தைப்படுத்தல் கூட்டமைப்புகளுக்கான கடன் வசதிகள்
 • கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி
 • கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு நேரடி மறுநிதியளிப்பு
 • துணை தயாரிப்பாளர் அமைப்புகள்
 • மாற்று முதலீட்டு நிதிகள்
 • நீண்ட கால நீர்ப்பாசன நிதி
 • பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா - கிராமீன் (PMAY-G)
 • ஸ்வச் பாரத் மிஷன்-கிராமின் (SBM-G)
 • நுண்ணீர் பாசன நிதி

பல்வேறு விவசாயப் பொருட்களின் வேளாண் வணிகம் மற்றும் மதிப்பு/விநியோகச் சங்கிலி நிர்வாகத்தில் சந்தைப்படுத்தல் கூட்டமைப்புகள் மற்றும் கூட்டுறவுகள் ஆகியவற்றில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் முக்கிய நடவடிக்கைகள்:

கடனின் தன்மை: பணி மூலதனத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய குறுகிய கால கடன் வசதி (12 மாதங்களுக்கும் குறைவானது). வரம்பை 12 மாதங்களுக்கு இயக்கலாம். 12வது மாத இறுதியில் நிலுவைத் தொகையை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.

வட்டி விகிதம்: வட்டி விகிதம் நபார்டின் சொத்து-பாதுகாப்பு மேலாண்மைக் குழு (ALCO) முடிவு செய்யும் விகிதத்தின்படி இருக்கும். மேலும், வட்டியானது கடன் வாங்குபவரின் நிலை, வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு பிரிவு, உத்தரவாதம் கிடைக்கும் தன்மை, திட்டத்தின் வகை, நிறுவனத்தின் கடன் மதிப்பீடு மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள சந்தை நிலைமைகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமைகிறது.

கடனுக்கான பாதுகாப்பு: பாதுகாப்புத் தேவையானது, கடன் வாங்கும் நிறுவனத்தின் மதிப்பீடு, செயல்பாடுகளின் வகை போன்றவற்றைச் சார்ந்தது மற்றும் அவ்வப்போது ரிசர்வ் வங்கியால் வகுத்துள்ள தேவைகள்/நிபந்தனைகளின்படி இருக்கும் என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். முதன்மை பாதுகாப்பு என்பது சொத்துக்கள், பங்குகள் மற்றும் வரவுகள் ஆகும்.

மதிப்பீட்டு கட்டணம் முன்கூட்டிய கட்டணம்: ஊக்குவிப்பாளரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் மதிப்பீட்டுக் கட்டணம்/முன்கூட்டிய கட்டணம் என்பது திட்டத்திற்குக் குறிப்பிடத்தகுந்ததாக இருக்கும். அதோடு, அதிகபட்ச கட்டணம் திட்டச் செலவில் 1% வரை கட்டுப்படுத்தப்படும். கட்டணத்தைத் தள்ளுபடி செய்யும் அதிகாரம் அனுமதி வழங்கும் அதிகாரியிடம் உள்ளது.

இதன் நோக்கம் எனபது குறிப்பிட்ட இலக்கு சார்ந்த துறைகள் மூலம் அதிகாரம் பெற்ற மற்றும் நிதி உள்ளடக்கிய கிராமப்புற இந்தியாவை கட்டியெழுப்பு ஆகும். அவை நிதி, மேம்பாடு மற்றும் மேற்பார்வை ஆகிய மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

மேலும், இந்த முன்முயற்சிகள் மூலம் கிராமப்புறப் பொருளாதாரத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் சார்ந்தது ஆகும். மறுநிதியளிப்பு ஆதரவை வழங்குவது முதல் கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கும், மாவட்ட அளவிலான கடன் திட்டங்களைத் தயாரிப்பதற்கும், இலக்குகளை அடைவதில் வங்கித் துறைக்கு வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஊக்குவித்தலுக்கும் கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகளை (RRBs) மேற்பார்வையிடுவதற்கும், சிறந்த வங்கி நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், அவற்றை CBS தளத்திற்கு உள்வாங்குவதற்கும் புதிய வளர்ச்சித் திட்டங்களை வடிவமைப்பதற்கும், GoI இன் வளர்ச்சித் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கும் கைவினைக் கலைஞர்களைப் பயிற்றுவிப்பது வரை இந்தப் பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கான சந்தைப்படுத்தல் தளத்தை விவசாயிகளுக்கும் வழங்குகிறது.

பல ஆண்டுகளாக முயற்சிகள் நாடு முழுவதும் உள்ள லட்ச கணக்கான கிராமப்புற வாழ்க்கையை அடைந்துள்ளன. 1992 இல் நபார்டு மூலம் தொடங்கப்பட்ட எஸ்ஹெச்ஜி வங்கி இணைப்புத் திட்டம், உலகின் மிகப்பெரிய மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் திட்டமாக மலர்ந்துள்ளது. அதோடு, கிசான் கிரெடிட் கார்டு, கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு ஆறுதலாக மாறியுள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பில் ஐந்தில், ஒரு பங்கு எனும் அளவிற்கு இதுவரை நிதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலையான காலநிலை சரிபார்ப்புக்கான கருவியாக நீர்நிலை மேம்பாட்டுத் துறையில் முன்னோடிகளாக இருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க

Bighaat: விவசாயிகளுக்கென்றே ஒரு தனித்த App அறிமுகம்!

என்னது? தோல் அரிப்பும் கோவிட்-இன் அறிகுறியா?

English Summary: NABARD Loan Schemes for Farmers? Apply Now? Published on: 05 May 2022, 12:18 IST

Like this article?

Hey! I am Poonguzhali R. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments


CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.